Privacy Policy

Hantering av personuppgifter

För oss på Image Group är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

 

I denna text ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du genomför ett köp i våra butiker, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, startar ett reparationsärende, genomför ett köp på previousseason.com, registrerar ett konto på previousseason.com eller vid andra kontakter med oss.

 

Personuppgiftsansvarig

Image Group AB, org. nr. 556234-0975, Upplandsgatan 17b tel: +46 (0)8 611 19 94

 

Vilken information samlar vi om dig?

När du genomför köp i våra butiker, anmäler dig till nyhetsbrev, startar ett reparationsärende eller vid andra kontakter med oss samlar vi in de personuppgifter som är relevanta vid respektive ärende. Detta kan innefatta uppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och betalningsuppgifter.

 

Varför samlar vi in uppgifter om dig?

1.

För att hantera och administrera beställningar och köp och för att kunna fullgöra de åtaganden och ta tillvara de rättigheter som följer av en beställning.

Laglig grund: Det avtal som vi ingår med dig när du genomför ett köp utgör den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

 

2.

För att kunna skicka Nyhetsbrev med erbjudanden och information.

Laglig grund: Det samtycke som du givit när du anmält dig till våra nyhetsbrev utgör laglig grund för att skicka nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att avanmäla dig till nyhetsbreven.

 

3.

För att kunna hantera serviceärenden såsom reparation av vara.

Laglig grund: Berättigat intresse är den lagliga grunden och hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna hjälpa dig så bra som möjligt i ditt ärende. I reklamationsärenden är det fullgörande av avtal som är den lagliga grunden.

 

4.

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Laglig grund: Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 

Delande av uppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling för Image Groups räkning genom ett s.k. personuppgiftsbiträde. I sådant fall kommer ett skriftligt avtal upprättas för att reglera personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifterna och personuppgiftsbiträdet kommer inte ha rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter personuppgiftsbiträdet åtagit sig mot Image Group.

 

Kundens tillgång till personuppgifter samt begäran om rättelse mm

Kunden har rätt att kontakta Image Group för att få information om vilka personuppgifter om Kunden som behandlas av Image Group, vilket sker genom att kontakta Image Group via ovan angivna adress, e-post eller telefonnummer. Kunden har vidare rätt att begära att personuppgifter ska rättas eller tas bort eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas eller helt upphöra. Kunden har även rätt att begära portering av personuppgifter som Kunden själv lämnat och som Image Group behandlar med stöd av Kundens samtycke eller för att uppfylla avtalet med Kunden.

Kunden är dock medveten om att en begäran om borttagning av uppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter kan medföra att Kundens möjligheter att nyttja Image Groups tjänster kan vara begränsade eller helt bortfalla.

 

Klagomål till Datainspektionen

Vid klagomål på Image Groups behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas. Besök www.datainspektionen.se för mer information eller kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.

Copyright 2020 © Image Group AB